تخفیف 105.000 تومانی در دوره تصویری عزت نفس و خوشبختی!!!
رشد کسب و کار
to lecture
حتما قبول دارید کسانی که در میان جمع خوب صحبت می کنند نسبت به کسانی که نمی توانند این کار را انجام دهند بیشتر مورد توجه قرار می گیرند کسانی که مایلند پیشرفت کنند باید صحبت کردن را تمرین کنند ...
توسط
تومان